28 V 2015 r.

28/05/2015 II Nagroda Pawła Trojaka w I Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Jana Kiepury w Sosnowcu

W dniach 11–17 maja 2015 r. odby­wał się w Sosnowcu I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Jana Kiepury. W kon­kur­sie Paweł Trojak — stu­dent I roku stu­diów licen­cjac­kich na Wydziale Wokalno-Aktorskim UMFC z kla­sy prof. dr hab. Ewy Iżykowskiej-Lipińskiej zdo­był II nagro­dę. Gratulujemy! czy­taj wię­cej »