11 V 2015 r.

11/05/2015 Sukces studentów UMFC klasy saksofonu na Międzynarodowym Konkursie Saksofonowym „SaxFest 2015”

W Łodzi, w dniach 24–30 kwiet­nia 2015 r., odbył się Międzynarodowy Konkurs Saksofonowy „SaxFest 2015”. Choć to dopie­ro trze­cia edy­cja kon­kur­su, zyskał ran­gę jed­ne­go z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych na świe­cie. Zmagania roz­gry­wa­ne był w dwóch gru­pach – młod­szej i star­szej. W obu trium­fo­wa­li stu­den­ci UMFC kla­sy ad. dra hab. Pawła Gusnara. czy­taj wię­cej »