27 IV 2015 r.

27/04/2015 proMODERN zdobywcą dwóch Fryderyków

Z wiel­ką przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że sek­stet wokal­ny muzy­ki współ­cze­snej proMODERN pod­czas 21 edy­cji nagród Akademii Fonograficznej zdo­był dwie sta­tu­et­ki Fryderyków. czy­taj wię­cej »