23 II 2015 r.

23/02/2015 Nagroda Golden Reel Award dla absolwentów Wydziału Reżyserii Dźwięku

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że Golden Reel Award za naj­lep­szy mon­taż dźwię­ku w fil­mie doku­men­tal­nym orga­ni­za­cji Motion Picture Sound Editor w fil­mie Warsaw Uprising — mię­dzy­na­ro­do­wa wer­sja fil­mu Powstanie Warszawskie zdo­by­li absol­wen­ci Wydziału Reżyserii Dźwięku: Marcin Kasiński i Kacper Habisiak. czy­taj wię­cej »