16 XII 2014 r.

16/12/2014 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2014/2015

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego na pod­sta­wie usta­wy z dnia 27 lip­ca 2005 r. – Prawo o szkol­nic­twie wyż­szym oraz prze­pi­sów wyko­naw­czych przy­znał sty­pen­dia za wybit­ne osią­gnię­cia na rok aka­de­mic­ki 2014/2015 nastę­pu­ją­cym stu­den­tom Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina: czy­taj wię­cej »