11 IX 2014 r.

11/09/2014 Nagroda artNoble 2014 dla Marty Kordykiewicz

Na VI Interdyscyplinarnym Festiwalu Sztuk 2014 zosta­ła po raz trze­ci wrę­czo­na nagro­da artNoble 2014 dla naj­lep­sze­go dyplo­mu z publicz­nych uczel­ni arty­stycz­nych. czy­taj wię­cej »