9 VII 2014 r.

9/07/2014 Polskie akcenty na 136. Konwencji AES w Berlinie

W dniach 26–29 kwiet­nia 2014 roku odby­ła się 136. Konwencja Audio Engineering Society (AES), mię­dzy­na­ro­do­we­go sto­wa­rzy­sze­nia zrze­sza­ją­ce­go reali­za­to­rów, reży­se­rów i inży­nie­rów dźwię­ku z całe­go świa­ta. Tegoroczna Konwencja odby­ła się w Berlinie. czy­taj wię­cej »