2 VI 2014 r.

2/06/2014 Nagroda na konkursie kompozytorskim dla Anny Marii Huszczy

W Filharmonii Świętokrzyskiej w dniu 31 maja 2014 roku odbył się kon­kurs kom­po­zy­tor­ski, któ­re­go celem było zapre­zen­to­wa­nie dzie­dzic­twa tra­dy­cyj­nej muzy­ki Kielecczyzny w nowych uję­ciach. czy­taj wię­cej »