6 V 2014 r.

6/05/2014 FRYDERYK 2014 — sukces pedagogów UMFC

Dnia 24 kwiet­nia 2014 r., w war­szaw­skiej Sali Kongresowej odby­ła się uro­czy­sta, jubi­le­uszo­wa, 20. gala wrę­cze­nia nagród Akademii Fonograficznej FRYDERYK. O tego­rocz­ne wyróż­nie­nie wal­czy­ło łącz­nie 1110 arty­stów, albu­mów i sin­gli. Fryderyk dla arty­sty roku – muzy­ka jaz­zo­wa oraz więk­szość sta­tu­etek w kate­go­rii muzy­ka poważ­na, powę­dro­wa­ła do muzy­ków zwią­za­nych z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina. czy­taj wię­cej »