24 IV 2014 r.

24/04/2014 Andrzej Karałow finalistą Operowego Konkursu Kompozytorskiego „Key to the Future”

Andrzej Karałow stu­dent III roku kom­po­zy­cji w kla­sie prof. Stanisława Moryto został fina­li­stą, a więc jed­nym ze zwy­cięz­ców Operowego Konkursu Kompozytorskiego „Key to the Future”. Jego ope­ra Kepler zosta­nie wyko­na­na pod­czas Operowego Festiwalu Bartok+ w Miskolc (Węgry). Gratulujemy!