27 I 2014 r.

27/01/2014 GRAMMY dla Włodka Pawlika!!

Dzisiejszej nocy w Los Angeles po raz 56. Rozdano nagro­dy Grammy, któ­rych reno­ma dla fono­gra­fii jest iden­tycz­na jak Oscary dla kine­ma­to­gra­fii. Nigdy w prze­szło­ści, żaden pol­ski jazz­man nie zdo­był nagro­dy tej mia­ry, co Włodek Pawlik. Tym samym wpi­su­je się on w histo­rię tych nagród, ale tak­że w histo­rię naszej Uczelni, któ­rej jest absol­wen­tem, a obec­nie peda­go­giem. czy­taj wię­cej »