11 XII 2013 r.

11/12/2013 Reportaż z wręczenia nagród MKiDN dla studentów uczelni artystycznych

2 grudnia 2013 r., godz. 12:00
Sala Balowa, Zamek Królewski w Warszawie

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zgod­nie z art. 7a usta­wy o orga­ni­zo­wa­niu i pro­wa­dze­niu dzia­łal­no­ści kul­tu­ral­nej oraz roz­po­rzą­dze­niem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 w spra­wie warun­ków i try­bu przy­zna­wa­nia dorocz­nych nagród za osią­gnię­cia w dzie­dzi­nie twór­czo­ści arty­stycz­nej, upo­wszech­nia­nia i ochro­ny kul­tu­ry (Dz. U. z 2012, poz. 610) przy­znał w roku aka­de­mic­kim 2013–2014 nagro­dy dla stu­den­tów uczel­ni arty­stycz­nych za osią­gnię­cia w twór­czo­ści arty­stycz­nej nastę­pu­ją­cym stu­den­tom naszej Uczelni:

  • Łukasz Krupiński
  • Małgorzata Wasiucionek
  • Aleksandra Świderek
  • Małgorzata Napiontek
  • Krzysztof Grzybowski

czy­taj wię­cej »