28 X 2013 r.

28/10/2013 Ignacy Zalewski laureatem na VII Konkursie Kompozytorskim im. Karola Szymanowskiego

Ignacy Zalewski (stu­dent II roku kom­po­zy­cji stu­diów magi­ster­skich w kla­sie prof. Marcina Błażewicza) został lau­re­atem II Nagrody za utwór Ballada na orkie­strę sym­fo­nicz­ną na VII Konkursie Kompozytorskim im. Karola Szymanowskiego orga­ni­zo­wa­nym przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.