24 IX 2013 r.

24/09/2013 Nasi studenci laureatami Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej

Podczas zakoń­czo­ne­go wła­śnie kolej­ne­go kon­kur­su nasi stu­den­ci zdo­by­li nagro­dy zaj­mu­jąc czo­ło­we, wyso­kie miej­sca. I tak I nagro­dę w kate­go­rii wio­lon­cze­la zdo­by­ła Marta Kordykiewicz – stu­dent­ka w kla­sie prof. Tomasza Strahla, II nagro­dę w kate­go­rii altów­ka uzy­skał Paweł Czarny – stu­dent w kla­sie prof. Piotra Reicherta, a III nagro­dę w kate­go­rii skrzyp­ce Mateusz Konopelski – stu­dent w kla­sie prof. Jana Staniendy. czy­taj wię­cej »