16 IX 2013 r.

16/09/2013 Katarzyna Budnik-Gałązka laureatką konkursu ARD w Monachium

W pią­tek 13 wrze­śnia 2013 roku w kon­cer­cie fina­ło­wym 62. Międzynarodowego Konkursu Muzycznego ARD w Monachium wystą­pi­ła alto­wio­list­ka Katarzyna Budnik-Gałązka. Z towa­rzy­sze­niem Symfonieorchester des Bayerischen Rundfunks pod dyrek­cją Antonio Méndez’a wyko­na­ła kon­cert na altów­kę i orkie­strę Williama Waltona. czy­taj wię­cej »