3 VI 2013 r.

3/06/2013 Nagrody dla studentów Wydziału Reżyserii Dźwięku w międzynarodowym konkursie nagrań studenckich na 134. Konwencji Audio Engineering Society w Rzymie

W dniach 04–07 maja 2013 roku odby­ła się 134. Konwencja Audio Engineering Society (AES), mię­dzy­na­ro­do­we­go sto­wa­rzy­sze­nia zrze­sza­ją­ce­go reali­za­to­rów, reży­se­rów i inży­nie­rów dźwię­ku z całe­go świa­ta. Tegoroczna Konwencja odby­ła się w Rzymie. czy­taj wię­cej »