9 V 2013 r.

9/05/2013 Znowu jesteśmy najlepsi!

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina zajął pierw­sze miej­sce w ran­kin­gu uczel­ni wyż­szych 2013 w gru­pie kie­run­ków muzycz­nych. czy­taj wię­cej »