20 XII 2012 r.

20/12/2012 Sukces studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz Uczelni jako głównego organizatora przedsięwzięcia„Così fan tutte” – spektakl studencki opery W.A. Mozarta

Projekt reali­za­cji repre­zen­ta­tyw­ne­go dla kla­sycz­nej twór­czo­ści ope­ro­wej Mozarta ope­ry pt. „Così fan tut­te” powstał w rezul­ta­cie poro­zu­mie­nia trzech insty­tu­cji kul­tu­ry: Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Conservatorio Superior de Musica Manuel Castillo, wyż­szej uczel­ni muzycz­nej dzia­ła­ją­cej w struk­tu­rze Uniwersytetu w Sewilli (Hiszpania) oraz kon­ser­wa­to­rium muzycz­ne­go, dzia­ła­ją­ce­go w struk­tu­rze Mimar Sinan Gűzel Sanatlar Universitesi w Stambule (Turcja). czy­taj wię­cej »