11 X 2012 r.

11/10/2012 Nagroda „Varsaviana 2011–2012”

W ponie­dzia­łek 8 paź­dzier­ni­ka 2012 roku odby­ło się w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy wrę­cze­nie dyplo­mów hono­ro­wych auto­rom wyróż­nio­nych publi­ka­cji var­sa­via­ni­stycz­nych. czy­taj wię­cej »