11 V 2012 r.

11/05/2012 Nagrody w międzynarodowym konkursie nagrań na 132. Konwencji AES dla studentów Wydziału Reżyserii Dźwięku

W dniach 26–29 kwiet­nia 2012 roku odby­ła się 132. Konwencja Audio Engineering Society, mię­dzy­na­ro­do­we­go sto­wa­rzy­sze­nia zrze­sza­ją­ce­go reali­za­to­rów, reży­se­rów i inży­nie­rów dźwię­ku. Tegoroczna kon­wen­cja odby­ła się w Budapeszcie, uczest­ni­czy­li w niej stu­den­ci w całe­go świa­ta w tym pol­scy stu­den­ci zrze­sze­ni w czte­rech sek­cjach stu­denc­kich AES w Polsce. czy­taj wię­cej »