11 VII 2011 r.

11/07/2011 Konkurs Nagrań Muzycznych im. Profesora Antoniego Karużasa

UWAGA: Termin zgłoszenia uczestnictwa i złożenia pracy konkursowej został przedłużony
do 25 sierpnia 2011 r.

Powołanie Konkursu Nagrań Muzycznych im. Profesora Antoniego Karużasa ma na celu: uczcze­nie pamię­ci oso­by Profesora w set­ną rocz­ni­cę Jego uro­dzin, odda­nie hoł­du pre­kur­so­ro­wi myśle­nia este­tycz­ne­go w fono­gra­fii, współ­za­ło­ży­cie­lo­wi Wydziału Reżyserii Dźwięku war­szaw­skiej uczel­ni muzycz­nej, przy­po­mnie­nie i utrwa­le­nie wypra­co­wa­nych przez Niego idei oraz war­to­ści, któ­ry­mi kie­ro­wał się w pra­cy twór­czej, jak też dydak­tycz­nej; pro­mo­wa­nie sztu­ki fono­gra­ficz­nej oraz zna­mie­ni­tych doko­nań w tej dzie­dzi­nie, a zara­zem wspar­cie men­tal­ne i mate­rial­ne mło­dych twór­ców sztu­ki reży­se­rii muzycz­nej. czy­taj wię­cej »