23 XII 2010 r.

23/12/2010 Uroczyste zakończenie projektu poprawy akustyki sal Zamku Królewskiego

Dnia 17 grud­nia 2010 r. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie w obec­no­ści władz naszej Uczelni z JM Rektorem prof. Stanisławem Moryto odby­ło się uro­czy­ste zakoń­cze­nie pro­jek­tu badaw­cze­go dot. popra­wy aku­sty­ki repre­zen­ta­cyj­nych sal zam­ko­wych.

czy­taj wię­cej »