18 XII 2020 r.

Wybory przedstawiciela pracowników zatrudnionych w UMFC Filii w Białymstoku

w Komisji do spraw mobbingu i dyskryminacji

Na podstawie ZARZĄDZENIA Rektora UMFC NR 78 /2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie wyborów przedstawiciela pracowników zatrudnionych w UMFC w Warszawie, oraz przedstawiciela pracowników zatrudnionych w UMFC Filii w Białymstoku w Komisji do spraw mobbingu i dyskryminacji działającej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina
oraz na podstawie Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej przyjętej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie
informuję, że:

1. dn. 23 XII 2020 roku w UMFC Filii w Białymstoku w godz. 9.00 – 13.00 będą przeprowadzone wybory przedstawiciela pracowników zatrudnionych na UMFC Filii w Białymstoku (dalej zwanego Mężem zaufania ) w Komisji do spraw mobbingu i dyskryminacji działającej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Wybory będą przeprowadzone w sposób umożliwiający zdalne i tajne głosowanie przez uprawnione osoby z wykorzystaniem systemu USOS.

2. Kandydaci na Męża zaufania z Białegostoku w Komisji do spraw mobbingu i dyskryminacji działającej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina mogą być zgłaszani w dniach od 14 – 18 grudnia 2020 roku, do godziny 15.00 w UMFC Filii w Białymstoku w Biurze Koncertowym u p. Małgorzaty Bielickiej.

3. Kandydata do pełnienia funkcji Męża zaufania w Komisji może zgłosić grupa pracowników licząca co najmniej 5 osób.

4. Pracownikiem w rozumieniu powyższych przepisów jest osoba zatrudniona w Uniwersytecie na podstawie stosunku pracy bez względu na podstawę zatrudnienia (umowa o pracę, mianowanie, powołanie, wybór)

5. Kandydatem do pełnienia funkcji Męża zaufania może być osoba:

a) zatrudniona w UMFC na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub osoba, której okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę kończy się co najmniej w terminie 3 lat od momentu powołania jej do Komisji,

b) w stosunku, do której nie jest i nie było prowadzone postępowanie o dopuszczenie się mobbingu lub dyskryminacji

dr hab. Mariusz Ciołko

Przewodniczący Komisji Wyborczej do organizacji i przeprowadzenia wyborów Męża zaufania z Białymstoku