4 I 2022 r.

Wniosek o przyznanie środków finansowych dla młodych naukowców i doktorantów UMFC

Do Działu Nauki i Awansów Akademickich można składać́ wnioski na projekty obejmujące działania młodych naukowców (wiek – do 35 lat, zatrudnionych w UMFC na stanowisku badawczo-dydaktycznym i nieposiadających stopnia dr hab.) i uczestników studiów doktoranckich (nie obowiązuje kryterium wieku).

Dofinasowanie nie dotyczy uczestników Szkoły Doktorskiej, stażystów oraz studentów studiów podyplomowych.

Termin składania wniosków upływa z dniem 3 lutego 2022 r.

Realizacja projektów musi zakończyć́ się̨ do dnia 30 listopada 2022 r.

Zadania muszą być́ związane z rozwojem naukowo-artystycznym lub z pracami na potrzeby doktoratu. Wybór tematyki badawczej młodych naukowców i doktorantów powinien być skonsultowany z ich opiekunami naukowymi (promotor, kierownik katedry), a do wniosku o przyznanie środków musi być dołączone pismo opiekuna naukowego/promotora wyrażające poparcie wniosku o przyznanie środków finansowych wraz z opinią na temat: zaangażowania doktoranta/młodego naukowca w realizację badań naukowych prowadzonych przez jednostkę, postępu rozwoju naukowego oraz postępu w przygotowaniu pracy doktorskiej.

Wnioski oraz pismo z od opiekuna naukowego prosimy przesyłać w wersji elektronicznej (podpisany skan w formacie PDF) na adres nauka@chopin.edu.pl.

Formularz wniosku znajduję się na stronie internetowej UMFC w zakładce NAUKA->Dział Nauki i Awansów Akademickich->Formularze

Osoby, które w latach ubiegłych uzyskały środki finansowe na realizację projektów i starające się o dofinasowanie po raz kolejny, powinny razem z wnioskiem złożyć sprawozdanie merytoryczne z realizacji poprzednich zadań – wzór sprawozdania jest załącznikiem do wniosku.

 O przyjęciu projektów do finansowania zdecyduje Rektor UMFC po zaopiniowaniu wniosków przez Radę Naukowa UMFC.

W razie pytań prosimy o kontakt nauka@chopin.edu.pl.  

Wnioski zawierające braki lub nieprawidłowości formalne NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ przy przyznawaniu finansowania.

Dofinansowanie nie jest stypendium oznacza to, że osoba, która uzyskała środki na realizację swojego projektu nie dostaje pieniędzy na swoje konto, tylko każdy zaplanowany w budżecie koszt rozliczany jest przez Uniwersytet.