2 VIII 2022 r.

Wyniki ewaluacji działalności naukowej

za lata 2017-2021

Szanowni Państwo, Drodzy Pedagodzy, Pracownicy, Doktoranci i Studenci!

Droga Społeczności Akademicka UMFC!

Z ogromną radością i nieukrywaną dumą pragnę ogłosić, że Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w ewaluacji działalności naukowo-artystycznej za lata 2017-2021 osiągnął najwyższą kategorię A+ ! We wszystkich kryteriach uzyskane przez uczelnię punkty znacząco przekroczyły wartości referencyjne.

Przygotowane w poprzedniej kadencji zasady przeprowadzenia ewaluacji oraz stworzenie nowego katalogu działań naukowo-artystycznych przez przedstawicieli środowiska artystycznego wyłonionego przez Konferencję Rektorów Uczelni Artystycznych, wskazywane były jako przykład dobrych praktyk i partycypacyjnego działania całego obszaru sztuki.

Sukces, jakim jest kategoria A+, osiągnięty przez naszą Alma Mater oddaje prawdziwy potencjał naukowy i artystyczny naszych pracowników.  Państwa działania artystyczne i artystyczno-naukowe są najwyższej próby, a ich jakość potwierdza osiągnięta kategoria. Chcę zwrócić uwagę, że niewiele ponad 5% ewaluowanych jednostek prowadzących działalność w poszczególnych dyscyplinach może poszczycić się tak wysoką oceną, a wśród uczelni muzycznych tylko UMFC uzyskał najwyższą możliwą kategorię A+.

Chcę gorąco podziękować i złożyć serdeczne gratulacje pracownikom badawczo-dydaktycznym, bo to przede wszystkim Państwa działalność przyczyniła się do osiągnięcia tak wysokiego wyniku, a także wszystkim osobom zaangażowanym w proces ewaluacyjny. Szczególne słowa uznania kieruję do Zespołu do spraw ewaluacji i Działu Nauka UMFC nadzorowanemu przez prof. dr. hab. Pawła Łukaszewskiego za efektywny przebieg procesu ewaluacyjnego. Dziękuję również wyłonionym z naszego grona ekspertom KEN za tytaniczną i wysoce odpowiedzialną pracę.

Nie tylko jednak Ci, których działalność naukowo-artystyczna podlegała ocenie, ale wszyscy członkowie Społeczności Akademickiej UMFC – również pracownicy dydaktyczni, pracownicy administracji, doktoranci i studenci mogą dzisiaj poczuć dumę z osiągniętego sukcesu. Wszyscy bowiem razem budujemy wspólnotę, atmosferę i miejsce, które inspiruje do dążenia do doskonałości i umożliwia realizację najbardziej ambitnych celów.

Jestem przekonany, że uzyskana kategoria A+ będzie ważnym czynnikiem w rozwoju Uczelni, ale także elementem wpływającym na Jej pozycję i prestiż.

Głęboko wierzę, że będzie także motywacją do dalszych działań i sukcesów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina!

Z najlepszymi gratulacjami

prof. dr hab. Klaudiusz Baran
Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

https://www.gov.pl/