21 XI 2023 r.

Certyfikat Doskonałości Kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, prowadzonego w Filii w Białymstoku UMFC

na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki

27 października 2023 r. w Łodzi odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów Doskonałości Kształcenia PKA. W imieniu przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej ks. dra hab. Tadeusza Stanisławskiego Pani Sekretarz Polskiej Komisji Akredytacyjnej dr hab. Maria Próchnicka złożyła na ręce JM Rektora prof. dr. hab. Klaudiusza Barana gratulacje z okazji otrzymania wyjątkowego wyróżnienia, jakim jest Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii Partner dla rozwoju - doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, przyznanym przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunkowi Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, prowadzonemu w Filii w Białymstoku UMFC na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Serdecznie gratulujemy Wydziałowi Instrumentalno-Pedagogicznemu, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki - Filia w Białymstoku oraz Pani dziekan dr hab. Katarzynie Makal-Żmudzie, prof. UMFC. Podczas dzisiejszego spotkania członków Senatu, certyfikat z rąk rektora prof. dr. hab. Klaudiusza Barana odebrała prodziekan ad. dr Karolina Mika.

fot. Michał Ostoja-Ostaszewski