9 V 2017 r.

Szymon Michalik zwycięzcą konkursu w Brnie

W dniach 28 kwiet­nia — 1 maja 2017 w Brnie (Czechy) odbył się 11th International Interpretative Competition for Wind Instruments. Konkurs orga­ni­zo­wa­ny od 1973 roku jest jed­nym z nie­wie­lu kon­kur­sów na instru­men­ty dęte w Czechach. Odbywa się w trzech kate­go­riach wie­ko­wych i prze­zna­czo­ny jest dla mło­dych muzy­ków gra­ją­cych na fago­cie, tubie, puzo­nie, trąb­ce i rogu. W tym roku pierw­szą nagro­dę w kate­go­rii III zdo­był Szymon Michalik stu­dent z kla­sy fago­tu ad. dr hab. Artura Kasperka. Gratulujemy!!!