21 XII 2016 r.

Szymon Michalik laureatem VII Międzynarodowego Konkursu Fagotowego

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że stu­dent I roku stu­diów magi­ster­skich kla­sy fago­tu dra hab. Artura Kasperka — SZYMON MICHALIK zajął I miej­sce na VII Międzynarodowym Konkursie Fagotowym im. Carla Marii von Webera we Wrocławiu, 18–21 XI 2016. Serdecznie gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych suk­ce­sów!