9 VI 2020 r.

Barbara Tomaszewska zdobywczynią trzeciej nagrody podczas The North International Music Competition 2020

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że Barbara Tomaszewska stu­dent­ka w kla­sie skrzy­piec prof. dr hab. Andrzej Gębski, zdo­by­ła trze­cią nagro­dę pod­czas tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su The North International Music Competition. Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

czy­taj wię­cej »