8 VI 2020 r.

Kamila Dmytrykiw zdobywczynią pierwszej nagrody podczas The North International Music Competition 2020

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że Kamila Dmytrykiw, stu­dent­ka I roku stu­diów licen­cjac­kich w kla­sie klar­ne­tu dr. hab. Arkadiusza Adamskigo, prof. UMFC, zdo­by­ła pierw­szą nagro­dę pod­czas tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su The North International Music Competition. Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

czy­taj wię­cej »