19 V 2020 r.

Instrukcja Kanclerza UMFC umożliwiająca bezpieczną realizację zajęć i indywidualne korzystanie z infrastruktury Uczelni w Warszawie i Białymstoku

W związ­ku z czę­ścio­wym otwar­ciem dostę­pu do Uczelni, pro­si­my o zapo­zna­nie się z instruk­cją dzia­ła­nia umoż­li­wia­ją­cą bez­piecz­ną reali­za­cję zajęć i indy­wi­du­al­ne korzy­sta­nie z infra­struk­tu­ry Uczelni w Warszawie i Białymstoku: