13 V 2020 r.

I miejsca w International Chamber Music Competition “The Music of Eastern Europe” 2020 dla zespołu z UMFC!

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że zespół kame­ral­ny w skła­dzie: Zuzanna Budzyńska (skrzyp­ce), Wiktoria Borkowska (skrzyp­ce) oraz Mateusz Doniec (altów­ka), z kla­sy kame­ra­li­sty­ki prof. dra hab. Andrzeja Gębskiego, zajął I miej­sce w International Chamber Music Competition “The Music of Eastern Europe” 2020. Jednocześnie wyróż­nie­nie za przy­go­to­wa­nie zwy­cię­skie­go zespo­łu otrzy­mał prof. dr hab. Andrzej Gębski.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my stu­den­tom oraz Panu Profesorowi!