3 V 2020 r.

Szymon Michalik finalistą Gilette-Hugo Fox Bassoon Competition w Stanach Zjednoczonych

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że Szymon Michalik – absol­went w kla­sie fago­tu ad. dra hab. Artura Kasperka, został fina­li­stą i lau­re­atem pre­sti­żo­we­go kon­kur­su Gilette-Hugo Fox Bassoon Competition w Stanach Zjednoczonych. Obecnie Szymon Michalik jest człon­kiem zespo­łu Sinfonia Varsovia.

czy­taj wię­cej »