16 III 2020 r.

Komunikat w sprawie kontaktu z Uczelnią

W związ­ku z rota­cyj­nym oraz zdal­nym sys­te­mem pra­cy w celu tele­fo­nicz­ne­go skon­tak­to­wa­nia się z Uczelnią pro­si­my wybie­rać nr 222 789 241, któ­ra prze­łą­czy Państwa roz­mo­wę do odpo­wied­nie­go dzia­łu.

W celu poin­for­mo­wa­nia pra­co­daw­cy o podej­rze­niu zacho­ro­wa­nia wywo­ła­ne­go wiru­sem COVID-19 pro­si­my o kon­takt pod adres e‑mail: powiadomienia@chopin.edu.pl

 

Ze względu na dynamiczny rozwoju sytuacji rekomendujemy śledzenie: