13 III 2020 r.

Zawieszenie realizacji rezerwacji miejsc noclegowych i nieprzyjmowanie gości w części gościnnej Domu Studenta „Dziekanka”

Sytuacja epi­de­mio­lo­gicz­na, któ­ra poja­wi­ła się w naszym kra­ju wyma­ga podej­mo­wa­nia coraz bar­dziej sta­now­czych dzia­łań.

W związ­ku z decy­zją Rządu RP o odwo­ła­niu zajęć w pla­ców­kach edu­ka­cyj­nych, mając na wzglę­dzie bez­pie­czeń­stwo naszych gości i stu­den­tów, wła­dze Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina pod­ję­ły decy­zję o cza­so­wym zawie­sze­niu reali­za­cji doko­na­nych rezer­wa­cji miejsc noc­le­go­wych i nie­przyj­mo­wa­niu gości w czę­ści gościn­nej Domu Studenta „Dziekanka”.

 

Ze względu na dynamiczny rozwoju sytuacji rekomendujemy śledzenie: