10 III 2020 r.

Komunikat Zespołu ds. postepowania w sytuacji zagrożenia koronawirusem SARS-CoV‑2

W związ­ku z coraz więk­szym zagro­że­niem roz­prze­strze­nia­nia się cho­ro­by COWID-19 na tere­nie RP  oraz reko­men­da­cją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5.03.2020 roku oraz wska­za­nia­mi Głównego Inspektora Sanitarnego  Władze UMFC, w tro­sce o bez­pie­czeń­stwo całej wspól­no­ty Uniwersytetu, wpro­wa­dza­ją zawar­te poni­żej zale­ce­nia i zasa­dy postę­po­wa­nia wypra­co­wa­ne przez zespół.