Polityka Prywatności - RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w formularzu zgłoszeniowym jest Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa. 

Informujemy, że:

 1. Kontakt z Administratorem realizowany jest listownie: ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa lub za pośrednictwem adresu e-mail biuro.promocji@chopin.edu.pl
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych UMFC możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail iod@chopin.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe dobrowolnie podawane w formularzu zgłoszeniowym, a także dane osób towarzyszących przetwarzane będą w celu umożliwienia udziału w Pierwszym Zjeździe Absolwentów UMFC oraz jego organizacji w tym wydania imiennych zaproszeń lub w przypadku udziału w Balu – rozliczeń finansowych (art. 6 ust.1 lit. b RODO), a także – w przypadku wyrażenia zgody – w określonych celach opisanych w formularzu, m.in. utrzymania kontaktu z Państwem (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu umożliwienia uczestnictwa w Pierwszym Zjeździe Absolwentów UMFC.
 5. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez upoważnionych Pracowników UMFC i w ograniczonym zakresie mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z UMFC podczas organizacji Pierwszego Zjazdu Absolwentów UMFC. 
 6. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia Pierwszego Zjazdu Absolwentów, a następnie przez czas przewidziany dla archiwizacji dokumentacji w UMFC. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody do czasu ustania celu przetwarzania lub wcześniejszego wycofania zgody. 
 7. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – do jej wycofania w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny. 
 8. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
 9. Realizacja praw, o których mowa w pkt. 7 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail biuro.promocji@chopin.edu.pl
 10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 11. Podczas oficjalnych części Uroczystości będą dokonywane fotorelacje oraz zapisy filmowe, które następnie mogą zostać rozpowszechnione w różnych formach m.in. za pośrednictwem stron internetowych, mediów społecznościowych lub materiałów informacyjnych UMFC, co tym samym wiąże się z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w Pierwszym Zjeździe Absolwentów.
 12. W przypadku zgłoszenia w formularzu Osób Towarzyszących prosimy o przekazanie powyższych informacji Państwa Osobom Towarzyszącym.