IV FORUM TAŃCÓW POLSKICH. TAŃCE GÓRALSKIE Z REGIONU PODHALA

IV FORUM TAŃCÓW POLSKICH. TAŃCE GÓRALSKIE Z REGIONU PODHALA

11 grudnia 2017 r.

W dniu 11 grud­nia 2017 r. w Sali Rytmiki i Tańca UMFC odby­ło się IV Forum Tańców Polskich: tań­ce góral­skie z regio­nu Podhala. Wykłady i warsz­tat meto­dycz­ny popro­wa­dził Jan Karpiel Bułecka, wybit­ny znaw­ca góral­skiej i kar­pac­kiej muzy­ki, śpie­wak, tan­cerz, popu­la­ry­za­tor kul­tu­ry pod­ha­lań­skiej.

Jan Karpiel Bułecka to zna­ko­mi­ty pry­mi­sta i mul­tiin­stru­men­ta­li­sta — wir­tu­oz gry na instru­men­tach paster­skich regio­nu Podhala: dudach, pisz­czał­kach poje­dyn­czych, podwój­nych, trom­bi­tach. Janowi Karpielowi towa­rzy­szy­li Katarzyna Lassak (stu­dent­ka Wydziału Instrumentalnego UMFC — skrzyp­ce, śpiew, taniec), Hanna Lassak (skrzyp­ce, śpiew, taniec), Paweł Gacek (sekund), Wojciech Łukasz (bas), Jan Niemczyk (taniec), Stanisław Zatłoka (sekund).

Podczas IV Forum Tańców Polskich zapre­zen­to­wa­no film bale­to­wy Krzesany w cho­re­ogra­fii i reży­se­rii Conrada Drzewieckiego do muzy­ki Wojciecha Kilara (1979). Film udo­stęp­nio­ny został przez Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP SA.

Wykłady, warsz­ta­ty oraz pro­jek­cje fil­mo­we sta­ły się inspi­ra­cją do wspól­nych impro­wi­za­cji muzycz­nych i tanecz­nych z udzia­łem stu­den­tów spe­cjal­no­ści peda­go­gi­ka bale­to­wa, cho­re­ogra­fia i teo­ria tań­ca, ryt­mi­ka oraz jazz i world music.

dr Klaudia Carlos-Machej