III FORUM TAŃCÓW POLSKICH – mazur – teoria, praktyka, warsztaty

III Forum Tańców Polskich – mazur – teoria, praktyka, warsztaty

4 lutego 2017 r.

W dniu 4 lute­go 2017 r. odby­ło się III Forum Tańców Polskich poświę­co­ne mazu­ro­wi. Taniec pod­da­ny został ana­li­zie z per­spek­ty­wy histo­rycz­nej, muzy­ko­lo­gicz­nej i aksjo­lo­gicz­nej.

W pierw­szej czę­ści refe­ra­ty wygło­si­li: prof. dr Mieczysława Demska-Trębacz (UMFC), dr Tomasz Nowak (Instytut Muzykologii UW), mgr Zofia de Ines (UMFC). Druga część, któ­rą popro­wa­dzi­ła st. wykł. mgr Małgorzata Kucharska-Nowak, poświę­co­na była kla­sy­fi­ka­cji kro­ków i figur mazu­ra. Dużym zain­te­re­so­wa­niem cie­szy­ły się warsz­ta­ty, w któ­rych wzię­li udział uczest­ni­cy Forum. Podczas kon­fe­ren­cji zapre­zen­to­wa­no pol­ski taniec naro­do­wy – mazur w trzech odsło­nach: szla­chec­kiej, z epo­ki Księstwa Warszawskiego oraz salo­no­wej. Zaprezentowano rów­nież Mazurek D‑dur op. 33 nr 2 z bale­tu Chopiniana do muzy­ki Fryderyka Chopina w cho­re­ogra­fii Michaiła Fokina, prze­kaz doko­na­ny został przez mgr Danutę Piasecką. Stroje-kostiu­my do pre­zen­ta­cji nauko­wo-arty­stycz­nej udo­stęp­nio­ne zosta­ły przez Teatr Wielki-Operę Narodową. W poka­zach uczest­ni­czy­li stu­den­ci i abi­tu­rien­ci kie­run­ku Taniec: Sara Gorbaczyńska-Pawluszko, Paulina Jurkowska, Aneta Łapińska i Grzegorz Maślanka. W III Forum Tańców Polskich udział wzię­li peda­go­dzy ogól­no­kształ­cą­cych szkół bale­to­wych, kie­row­ni­cy i arty­ści zespo­łów pie­śni i tań­ca, arty­ści Polskiego Baletu Narodowego TW-ON, śpie­wa­cy ope­ro­wi, wykła­dow­cy oraz stu­den­ci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Autorski akom­pa­nia­ment do pre­zen­ta­cji i warsz­ta­tów przy­go­to­wał mgr Roman Smoczyński.

dr Klaudia Carlos-Machej