Wiecha w Białymstoku

Wiecha w Białymstoku

26 marca 2014 r.

26 mar­ca 2014 roku w Białymstoku odby­ła się uro­czy­stość zawie­sze­nia wie­chy na naj­wyż­szej kon­dy­gna­cji nowe­go budyn­ku dydak­tycz­ne­go Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego naszej Uczelni.

Budynek powsta­je w zna­ko­mi­tym tem­pie. Szczęściem przez dłu­gi czas w okre­sie zimo­wym pra­ce mogły być pro­wa­dzo­ne, ukoń­czo­no wzno­sze­nie budyn­ku, posta­wio­no wszyst­kie ele­men­ty nośne kon­struk­cji, a nawet część insta­la­cji wewnętrz­nych. Ten etap prac pod­su­mo­wa­no wła­śnie we śro­dę 26 mar­ca 2014 roku sym­bo­licz­nie wie­sza­jąc wie­chę, a tak­że dzię­ku­jąc gene­ral­ne­mu wyko­naw­cy i koope­ru­ją­cym fir­mom budow­la­no-insta­la­cyj­nym. Przybyłych na uro­czy­stość Gości powi­tał JM Rektor UMFC prof. Ryszard Zimak przy­po­mi­na­jąc zebra­nym, że od momen­tu decy­zji o budo­wie i przy­zna­niu pierw­szych środ­ków do momen­tu zakoń­cze­nia głów­nych prac budow­la­no-kon­struk­cyj­nych minę­ło kil­ka mie­się­cy, a sta­ło się to nie tyl­ko dzię­ki pro­fe­sjo­nal­nej reali­za­cji, ale tak­że zaan­ga­żo­wa­nia i ser­ca wło­żo­ne­go w tę inwe­sty­cję przez zarów­no fir­my, jak i wie­lu jej sze­re­go­wych pra­cow­ni­ków.

Realizatorom dzię­ko­wa­ła tak­że p. Wioletta Laszczka-Bubień, naczel­nik w Departamencie Szkolnictwa Artystycznego i Działalności Kulturalnej MKiDN. Goście zwie­dzi­li budy­nek, a uro­czy­stość zakoń­czył wspól­ny skrom­ny posi­łek ufun­do­wa­ny przez spon­so­rów budo­wy.