INAUGURACJA roku akademickiego 2011/2012 - wręczenie nagród studentom UMFC

Wręczenie nagród laureatom Konkursu Nagrań Muzycznych im. Profesora Antoniego Karużasa i konkursu AES

10 października 2011 r.

4 października 2011 r.

Laureatami Konkursu Nagrań Muzycznych im. Profesora Antoniego Karużasa zosta­li:

  • II nagro­da — Krzysztof Salawa, Mateusz Irisik
  • wyróż­nie­nie — Robert Migas, Jacek Szyba

Dziekan Wydziału Reżyserii Dźwięku prof. Witold Osiński wrę­czył rów­nież nagro­dy lau­re­atom kon­kur­su zor­ga­ni­zo­wa­ne­go pod­czas 130 Konwencji Audio Engineering Society, maj 2011 r.:

  • w kate­go­rii „Sound for Visual Media” zło­ty medal zdo­by­ła Aleksandra Ciepłoch
  • w kate­go­rii „Modern Studio Recording” srebr­ny medal zdo­był Krzysztof Salawa