Sale kameralne UMFC

2 września 2020 r.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina został beneficjentem Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go In­fra­struk­tu­ra i Śro­do­wi­sko 2014 – 2020, VIII Oś prio­ry­te­to­wa – Och­ro­na dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go i roz­wój za­so­bów kul­tu­ry.

Pro­jekt obejmował prze­bu­do­wę i mo­der­ni­za­cję trzech sal kon­cer­to­wych (wi­do­wi­sko­wych) na po­zio­mie +1 gma­chu głów­ne­go Uni­wer­sy­te­tu Mu­zycz­ne­go Fry­de­ry­ka Cho­pi­na w War­sza­wie, ul. Okól­nik 2 , wraz z wy­po­sa­że­niem nie­zbęd­nym do pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści kul­tu­ral­nej, w tym – edu­ka­cji ar­ty­stycz­nej. Są to na­stę­pu­ją­ce sa­le:

  • Sala Operowa im. St. Moniuszki – przebudowa sceny, widowni, balkonu technicznego, zaplecza dla artystów. Nowe instalacje profesjonalnego oświetlenia, sprzętu do rejestracji i emisji głosu i obrazu, ekranu wraz z rzutnikami do projekcji scenograficznych;
  • Sala Kameralna im. H. Melcera – przebudowa wraz z zapleczem w poziomie I piętra i pokojem dla komisji, kabiną reżyserską dla rejestracji dźwięku i kabiną do rejestracji obrazu na poziomie II pietra. Zakup sprzętu do rejestracji i emisji dźwięku i obrazu, nowej aranżacji wnętrza (fotele dla publiczności, krzesła i system podestów dla artystów;
  • Sala audytoryjno-kinowa im. Karola Szymanowskiego z kabiną projekcyjną w poziomie drugiego piętra – przebudowa z dostosowaniem do warunków akustycznych kinowych, zastosowaniem systemów nagłośnieniowym Dolby ATMOS (jedno z nielicznych dostępnych dla publiczności w Warszawie!), zakupem i instalacją sprzętu do nagrań i emisji, ekranem projekcyjnym, systemem oświetleniowym.