Pracownicy

prof. dr hab.

Ryszard Cieśla

śpiew

Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Solista Teatru Wielkiego w Warszawie od 1983 r. do dziś. Członek zespo­łu muzy­ki daw­nej „Bornus Consort” w latach 1983–87. Laureat II nagro­dy na Międzynarodowym Konkursie wokal­nym w ‘s‑Hertogenbosh w Holandii w 1986 r. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki w Hochschule für Music und Darstellende Kunst w Wiedniu w sezo­nie 1988/89. Profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, w latach 2005–2008 dzie­kan Wydziału Wokalnego. W latach 2008–2012 peł­nił funk­cję pro­rek­to­ra ds. dydak­ty­ki UMFC. Od 2012 r. peł­ni funk­cję dzie­ka­na Wydziału Wokalno-Aktorskiego (kaden­cje 2012–2016 i 2016–2020).
Szef arty­stycz­ny Filharmonii im. Romualda Traugutta, towa­rzy­stwa patrio­tycz­ne­go zało­żo­ne­go w 1983 r. przez muzy­ko­lo­ga i kry­ty­ka muzycz­ne­go Tadeusza Kaczyńskiego. Organizator i dyrek­tor arty­stycz­ny Festiwali Filharmonii im. Romualda Traugutta: Festiwalu Pasyjnego „Crucifixus est?”, Festiwalu Pieśni Kompozytorów Polskich, Festiwalu Pieśni Europejskiej, Festiwalu Poezji Polskiej. W roku 1997 za dzia­łal­ność w Filharmonii otrzy­mał wyróż­nie­nie Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej POLCUL FOUNDATION w Australii. Reżyser spek­ta­kli muzycz­nych:

  • „Pieśń ujdzie cało …” i „Nie cał­kiem Straszny Dworek” (Reprezentacyjny Zespół Wojska Polskiego),
  • „Podnieś rękę Boże Dziecię”, „Warszawskie Dzieci”, „Patrz Kościuszko na nas z nie­ba” i „Witaj, Majowa Jutrzenko” (Filharmonia im. Romualda Traugutta),
  • „Orfeusz i Eurydyka w Krainie Tęczy” (Teatr Nowy i Teatr Żydowski).

Nagrał do zbio­rów archi­wal­nych Polskiego Radia pie­śni Moniuszki, Paderewskiego, Szymanowskiego, Schuberta, Schumanna, Mahlera, Straussa i Ravela. W roku 1998 nagrał z Filharmonią im. Traugutta pie­śni okre­su odzy­ska­nia Niepodległości, spra­wu­jąc zara­zem kie­row­nic­two muzycz­ne (Studio Hard Record).