Pracownicy

ad. dr hab.

Tomasz Bińkowski

róg

Naukę gry na instru­men­cie roz­po­czął w kla­sie skrzy­piec w Podstawowej Szkole Muzycznej w Łodzi. W wie­ku 13 lat sta­wiał pierw­sze kro­ki w nauce gry na wal­tor­ni pod okiem pro­fe­sor Czesławy Szczukowskiej, któ­rą darzy szcze­gól­nym sza­cun­kiem, gdyż swo­ją oso­bo­wo­ścią ukie­run­ko­wa­ła przy­szłe­go wal­tor­ni­stę two­rząc pod­wa­li­ny warsz­ta­to­we, a tak­że roz­pa­la­jąc miłość do instru­men­tu. Podczas nauki w liceum debiu­to­wał jako muzyk doan­ga­żo­wa­ny do orkie­stry Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina i Łódzkiej Orkiestrze Radiowej. Po ukoń­cze­niu Liceum Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi kon­ty­nu­ował naukę w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w kla­sie pro­fe­so­ra Jana Jeżewskiego. W okre­sie tym współ­pra­co­wał z wie­lo­ma orkie­stra­mi i zespo­ła­mi kame­ral­ny­mi m.in.: Zespołem Kameralistów Polskich „Camerata Vistula”, Warszawską Operą Kameralną, Polską Orkiestrą Radiową, Menuhin Festival Orchestra pod dyrek­cją Lorda Yehudi Menuhina, a tak­że Penderecki Festival Orchestra pod dyrek­cją Krzysztofa Pendereckiego. W latach 1992–1998 był zwią­za­ny eta­tem trze­cie­go wal­tor­ni­sty z orkie­strą „Sinfonia Varsovia”.

Z wymie­nio­ny­mi orkie­stra­mi doko­nał wie­lu nagrań pły­to­wych z muzy­ką sym­fo­nicz­ną, fil­mo­wą i kame­ral­ną. Od roku 1998 przez okres dwóch sezo­nów kon­cer­to­wych był pierw­szym wal­tor­ni­stą mię­dzy­na­ro­do­wej orkie­stry „Philharmonie der Nationen” pod dyrek­cją Justusa Frantza. Po zakoń­cze­niu kon­trak­tu roz­po­czął pra­cę na sta­no­wi­sku pierw­sze­go wal­tor­ni­sty-soli­sty w Teatrze Wielkim — Operze Narodowej w Warszawie, z któ­rym zwią­za­ny jest do dnia dzi­siej­sze­go.

Współpracuje na sta­łe z wie­lo­ma pol­ski­mi orkie­stra­mi sym­fo­nicz­ny­mi i kame­ral­ny­mi m.in.: Krakowską Orkiestrą „Sinfonietta Cracovia”, Filharmonią Pomorską im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, Filharmonią im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu, Filharmonią Podkarpacką im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, Filharmonia Podlaską w Białymstoku, Filharmonią im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, Wrocławską Orkiestrą Kameralną „Leopoldinum”, Orkiestrą Kameralną „Concerto Avenna”, Orkiestrą Kameralną „Feel Harmony”, Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej w Krakowie.

Pozostając zwią­za­ny z Teatrem Wielkim, a tak­że współ­pra­cu­jąc z wymie­nio­ny­mi orkie­stra­mi sym­fo­nicz­ny­mi nie pozo­sta­wił swo­je­go ulu­bio­ne­go gatun­ku muzycz­ne­go, jakim jest muzy­ka kame­ral­na. Koncertował m.in. z: Kwartetem Wilanowskim, Kwartetem Śląskim, Paderewski Kwartet, Kwartetem „Prima Vista” oraz Wieniawski Quartet.

Jest zało­ży­cie­lem Kwintetu Instrumentów Dętych Blaszanych „Chamber Brass”, z któ­rym, oprócz wie­lu kon­cer­tów, nagrał pierw­szą w Polsce pły­tę kwin­te­tu bla­sza­ne­go pod nazwą „Blacha” w tech­no­lo­gii zapi­su audio­fil­skie­go „Hi-End”. Pod kie­row­nic­twem arty­stycz­nym Tytusa Wojnowicza two­rzył zespół wyko­nu­ją­cy na współ­cze­snych instru­men­tach muzy­kę baro­ko­wą i wcze­sno­kla­sycz­ną „Ensemble de Narol”, któ­ra od 2004 roku prze­kształ­ci­ła się w więk­szy skład kame­ral­ny i ist­nie­je do dziś pod nazwą „Essentia Musica”.

Wspólnie z gru­pą zaprzy­jaź­nio­nych muzy­ków jest jed­nym z zało­ży­cie­li for­ma­cji „Gruppo di Tempera”. Jest to zespół o bar­dzo cie­ka­wym zesta­wie­niu instru­men­tal­nym for­te­pia­nu i kwin­te­tu dęte­go kla­sycz­ne­go. Połączenie tych instru­men­tów to róż­no­rod­ność skła­dów i form muzy­ki kame­ral­nej, a tak­że nie­ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści reper­tu­aro­we.

Od 2014 roku Tomasz Bińkowski jest wykła­dow­cą w kla­sie rogu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.