Pracownicy

ad. dr hab.

Zuzanna Elster

Wydział: Wydział Instrumentalny

Urodzona w 1985 r. w Warszawie, har­fist­ka solist­ka, kame­ra­list­ka, peda­gog. Ukończyła z wyróż­nie­niem stu­dia w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (2008) w kla­sie har­fy prof. Urszuli Mazurek oraz (rów­nież z wyróż­nie­niem) pody­plo­mo­we stu­dia „Konzertexamen” w Hochschule für Musik „Hanns Eisler” w Berlinie (2011) w kla­sie har­fy prof. Marii Graf. Pobierała tak­że lek­cje har­fy u Germaine Lorenzini w Lyonie. Ponadto swo­je umie­jęt­no­ści dosko­na­li­ła w kra­ju i za gra­ni­cą pod­czas kur­sów mistrzow­skich pro­wa­dzo­nych przez har­fist­ki: E. Bennett, J. Bouskovą, S. Kanga, M. Graf, G. Lorenzini, S. McDonald, C. Michel, N. Shamayevą, H. Storck.

ad. dr hab.

Zuzanna Elster

harfa

Od 2008 roku jest peda­go­giem kla­sy har­fy Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, od 2013 r. na sta­no­wi­sku adiunk­ta. Od 2009 r. pro­wa­dzi kla­sę har­fy w ZPSM im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W 2012 roku otrzy­ma­ła tytuł dok­to­ra sztu­ki muzycz­nej, a w 2017 roku — dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go sztu­ki muzycz­nej.

Jest lau­re­at­ką kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów har­fo­wych. Została dwu­krot­nie sty­pen­dyst­ką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2003, 2004) oraz sty­pen­dyst­ką ban­ku Société Généerale (2008), co umoż­li­wi­ło jej nagra­nie pły­ty CD. W 2009 r. otrzy­ma­ła medal Magna cum Laude z rąk Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, a w 2010 r. Nagrodę Indywidualną II stop­nia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej. W 2011 roku była juro­rem pod­czas I Ogólnopolskiego Konkursu „Miniatura na har­fę cel­tyc­ką”.

Koncertuje jako solist­ka w kra­ju i za gra­ni­cą. Występowała we Francji, Irlandii, Niemczech, Włoszech, Republice Czeskiej i Rosji, m.in. w ramach pre­sti­żo­wych mię­dzy­na­ro­do­wych festi­wa­li i kon­gre­sów har­fo­wych oraz muzycz­nych: IX Światowego Kongresu Harfowego w Dublinie (2005), „Dni Harfy” w Ostrawie (2002–2008), „International Conservatoire Week” w Sankt Petersburgu (2006).  Ponadto kon­cer­to­wa­ła m.in. w: Filharmonii Narodowej, Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, Filharmonii Łódzkiej, Lubelskiej i Szczecińskiej, Zamku Królewskim w Warszawie oraz Studio Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie.

Występowała jako solist­ka z orkie­stra­mi: Brandenburger Symphoniker, Polską Orkiestrą Radiową, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Lubelskiej, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Szczecińskiej, Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, Concerto Avenna i Capella Bydgostiensis. Jako muzyk orkie­stry sta­le współ­pra­cu­je z orkie­strą Sinfonia Varsovia. Ponadto współ­pra­co­wa­ła m.in. z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Narodowej, Israel Contemporary Players, Sinfonią Iuventus. Dokonywała nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji, a tak­że doko­ny­wa­ła pra­wy­ko­nań utwo­rów współ­cze­snych kom­po­zy­to­rów pol­skich.

fot. Mateusz Żaboklicki