Pracownicy

ad. dr hab.

Romuald Gołębiowski

klarnet

Romuald Gołębiowski pocho­dzi z rodzi­ny o tra­dy­cjach muzycz­nych. Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Warszawie ukoń­czył w kla­sie prof. Ryszarda Sztajerwalda  w 1979 roku. Kształcił się rów­nież u wybit­ne­go klar­ne­ci­sty Alojza Szulca. W roku 1987 roz­po­czął pra­cę peda­go­gicz­ną w szko­łach muzycz­nych II stop­nia w Warszawie. Od roku 1993 zwią­za­ny jest z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina. Obecnie jako adiunkt pro­wa­dzi nastę­pu­ją­ce przed­mio­ty: klar­net, stu­dia orkie­stro­we na klar­net i sak­so­fon, zespół kame­ral­ny oraz  meto­dy­kę naucza­nia gry na instru­men­tach dętych drew­nia­nych.

Absolwenci kla­sy dr hab. Romualda Gołębiowskiego zdo­by­wa­ją sta­no­wi­ska pra­cy w orkie­strach w Polsce lub kon­ty­nu­ują stu­dia u wybit­nych peda­go­gów za gra­ni­cą m.in.: Philippe Cuper, Michel Lethiec-Francja, Eduard Bruner – Niemcy, a tak­że w aka­de­miach muzycz­nych w Brukseli, Berlinie i Nowym Jorku. Biorą udział w licz­nych kon­kur­sach i festi­wa­lach i zdo­by­wa­ją wie­le nagród jako soli­ści i kame­ra­li­ści.

W pra­cy ze stu­den­ta­mi oprócz roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów warsz­ta­to­wych i muzycz­nych Romuald Gołębiowski kła­dzie nacisk na pozna­nie gene­zy powsta­nia wybit­nych dzieł lite­ra­tu­ry klar­ne­to­wej (Mozart, Brahms, Lutosławski) w kon­tek­ście wyda­rzeń epo­ki i w życiu kom­po­zy­to­ra. Jego ucznia­mi byli rów­nież stu­den­ci z Japonii, Korei, Turcji, Ukrainy, Kazachstanu, Hiszpanii i Szkocji.

Romuald Gołębiowski pro­wa­dzi kur­sy muzycz­ne i kon­sul­tu­je kla­sy klar­ne­tu w wie­lu mia­stach Polski. Zasiada w jury kon­kur­sów, festi­wa­li, prze­słu­chań solo­wych i kame­ral­nych róż­nych pozio­mów naucza­nia.

Adiunkt Romuald Gołębiowski od roku 1976 zwią­za­ny był z Orkiestrą Polskiego Radia i TV. Jako soli­sta nagrał z tym zespo­łem kon­cer­ty Mozarta, Stamitza, Webera, Lutosławskiego i innych. Wykonywał i nagry­wał tak­że licz­ne utwo­ry kom­po­zy­to­rów mu współ­cze­snych.

Po odej­ściu z orkie­stry w roku 1994 tym skon­cen­tro­wał się na grze solo­wej, kame­ral­nej oraz pra­cy peda­go­gicz­nej. Koncertował w nie­mal wszyst­kich kra­jach Europy oraz w USA, Japonii, Chinach, Jordanii, Bahrajnie, Kanadzie.

Współpracując z naj­lep­szy­mi pol­ski­mi orkie­stra­mi sym­fo­nicz­ny­mi – Filharmonii Narodowej, Simfonii Varsovia, Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina — wyko­ny­wał  rów­nież eks­po­no­wa­ne par­tie gra­jąc na klar­ne­cie  baso­wym i sak­so­fo­nach.

Obecnie naj­więk­szą wagę przy­kła­da do wyko­ny­wa­nia muzy­ki kame­ral­nej. Występuje czę­sto w duecie z orga­ni­stą Karolem Gołębiowskim, w duecie z pia­ni­stą Robertem Morawskim, w zało­żo­nym przez sie­bie w 1999 r. kwar­te­cie stro­iko­wym „Arundo”,w skład któ­re­go wcho­dzą: Alina Mleczko, Tytus Wojnowicz i Leszek Wachnik, w mię­dzy­na­ro­do­wym „Ensemble Fennica” (Szwajcaria) oraz okte­cie dętym.