Pracownicy

prof. dr hab.

Bogdan Gola

dyrygentura chóralna

Chórmistrz, dyry­gent i peda­gog. Debiutował jako kie­row­nik chó­ru Opery Śląskiej w Bytomiu (1976–82). Potem kie­ro­wał chó­ra­mi: Filharmonii im. J. Elsnera w Opolu, Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Chórem Teatru Wielkiego w Warszawie. Był twór­cą Zespołu Muzyki Dawnej „All Antico” (1976–86), spe­cja­li­zu­ją­ce­go się w wyko­ny­wa­niu muzy­ki rene­san­su i baro­ku, a tak­że Chóru Polifonicznego „Sacri Concentus” dzia­ła­ją­ce­go w latach 1993–1998 przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym. Jego wachlarz zain­te­re­so­wań jest bar­dzo sze­ro­ki: od gre­go­riań­skiej mono­dii do monu­men­tów Wagnera i Pendereckiego.

Kierowany przez nie­go w latach 1984–95 i ponow­nie od roku 1998 Chór Teatru Wielkiego — Opery Narodowej w Warszawie zdo­był sobie trwa­łe uzna­nie kry­ty­ki i publicz­no­ści w kra­ju i za gra­ni­cą (m.in. Paryż, Londyn, Berlin, Moskwa, Jerozolima, Tokio, Pekin, Hong-Kong). Artystyczny poziom tego zespo­łu utrwa­lo­ny został na pły­tach Polskich Nagrań, Schwann Koch International, Studio Berlin Classic, CPO, EMI, CD-ACCORD, a tak­że w TVP, ZDF, 3SAT, ARTE oraz na pol­skich ante­nach radio­wych i EBU. Współpracował z wie­lo­ma wybit­ny­mi dyry­gen­ta­mi: m.in. z Jackiem Kaspszykiem, Markiem Minkowskim, Jesusem L. Cobozem, Janem Krenzem Jerzym Maksymiukiem, Antonim Witem, Kazimierzem Kordem, Krzysztofem Pendereckim, Placido Domingo. W reali­za­cjach sce­nicz­nych dzieł ope­ro­wych współ­pra­co­wał tak­że ze zna­ny­mi reży­se­ra­mi: m.in. z Kazimierzem Kutzem, Marią Fołtyn, Markiem Weiss-Grzesińskim, Mariuszem Trelińskim, Krzysztofem Warlikowskim. Za dyrek­cji Roberta Satanowskiego na sce­nie war­szaw­skiej reali­zo­wał tetra­lo­gię Wagnera z wybit­nym reży­se­rem Augustem Everdingiem (w latach 1988–89).

W swo­ich pro­gra­mach kon­cer­to­wych się­ga nie tyl­ko do zna­nych dzieł ora­to­ryj­nych i chó­ral­nych, ale tak­że po sta­re, zapo­mnia­ne kan­cjo­na­ły, kodek­sy i par­ty­tu­ry mistrzów pol­skie­go baro­ku i roman­ty­zmu (J. Elsner, F. Gotschalk, S. Moniuszko, J. Stefani, J. Wański i J. M. Żebrowski, I. Reimann). Przy reali­za­cji nagrań archi­wal­nych tych pro­gra­mów dla TVP2 współ­pra­co­wał z Orkiestrą Kameralną „Concerto Avenna” i z czo­ło­wy­mi woka­li­sta­mi scen pol­skich.

Równolegle z pra­cą arty­stycz­ną pro­wa­dzi dzia­łal­ność peda­go­gicz­ną, któ­rą roz­po­czął w roku 1979 w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.W latach 1998–2004 był pro­dzie­ka­nem Wydziału, obec­nie na sta­no­wi­sku pro­fe­so­ra zwy­czaj­ne­go kształ­ci adep­tów sztu­ki dyry­gen­tu­ry chó­ral­nej.  Od 2008 roku peł­ni funk­cję kie­row­ni­ka Katedry Dyrygentury Chóralnej.

W roku 2001 otrzy­mał tytuł nauko­wy pro­fe­so­ra sztuk muzycz­nych. Za pra­cę arty­stycz­ną i peda­go­gicz­ną został uho­no­ro­wa­ny Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Liczni absol­wen­ci prof. Bogdana Goli zaj­mu­ją zna­czą­ce sta­no­wi­ska w szkol­nic­twie muzycz­nym wszyst­kich szcze­bli, a tak­że w insty­tu­cjach kul­tu­ry i w mediach publicz­nych.