Pracownicy

ad. dr

Ewa Guz-Seroka

fortepian

Fot. Kinga Karpati

Laureatka pre­sti­żo­wej nagro­dy FRYDERYK 2017 w kate­go­rii Album Roku Muzyka Kameralna oraz nomi­na­cji w kate­go­rii Najwybitniejsze Nagranie Muzyki Polskiej za pły­tę ŁUKASZEWSKI MUSICA PROFANA 1.

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (obec­nie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) w kla­sie for­te­pia­nu prof. Barbary Muszyńskiej i kame­ra­li­sty­ki prof. Krystyny Borucińskiej. Adiunkt Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w Katedrze Kameralistyki Fortepianowej.

W 2016 r. uzy­ska­ła tytuł dok­to­ra sztu­ki w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi bro­niąc pra­cy „Fortepian w twór­czo­ści Pawła Łukaszewskiego”. Promotor dr hab. Aleksandra Nawe, prof. AM w Łodzi.

Koncertowała jako solist­ka i kame­ra­list­ka w kra­ju i za gra­ni­cą. Współpracowała z Filharmonią Narodową w Warszawie, Warszawską Operą Kameralną oraz Krajowym Biurem Koncertowym. Laureatka nagród dla pia­ni­sty na licz­nych kon­kur­sach wokal­nych i instru­men­tal­nych w kra­ju i za gra­ni­cą. Dokonała nagrań muzy­ki pol­skiej solo­wej i kame­ral­nej dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej.