Pracownicy

ad. dr hab.

Zofia Rudnicka

taniec

Wieloletnia solist­ka Teatru Wielkiego w Warszawie, cho­re­ograf, wykła­dow­ca przed­mio­tu zasa­dy kom­po­zy­cji tań­ca, cho­re­ogra­fia.

Dokonania arty­stycz­ne w latach 2013–2015:

  • cho­re­ogra­fia do ope­ret­ki Noc w Wenecji, muz. J. Strauss, reż. Artura Hofmana, Teatr Wielki w Łodzi (29 stycz­nia 2016);
  • refe­rat wygło­szo­ny pod­czas Międzynarodowej kon­fe­ren­cji nauko­wo-arty­stycz­nej Na skrzy­żo­wa­niu kul­tur. Rosja Polska w Akademii Baletu Rosyjskiego im. Agryppiny Waganowej w Sankt Petersburgu, temat refe­ra­tu: Współpraca cho­re­ogra­fa z ucznia­mi szko­ły bale­to­wej i jej wpływ na roz­wój arty­stycz­ny uczniów, na przy­kła­dzie Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie (10–12 listo­pa­da 2015);
  • cho­re­ogra­fia do sce­ny bale­to­wej w ope­rze Carmen muz. Georges Bizet, reż. Beata Redo-Dobber, Opera Podlaska, Białystok (25 wrze­śnia 2015);
  • cho­re­ogra­fia do pra­pre­mie­ry pol­skiej sztu­ki Renauda Meyera Zelda i Scot, Scena Prezentacje (4 stycz­nia 2015);
  • cho­re­ogra­fia do ope­ret­ki Księżniczka czar­da­sza muz. E. Kalman, reż. Wojciech Adamczyk, Opera Nova w Bydgoszczy (26 kwiet­nia 2014);
  • cho­re­ogra­fia do spek­ta­klu muzycz­ne­go O kar­piu, kozie i trąb­ce, któ­ra gasi­ła poża­ry Henryki Królikowskiej wg Isaaca Singera muz. Piotr Moss, reż. Adam i Maciej Wojtyszko, Teatr Żydowski w Warszawie (21 mar­ca 2014);
  • cho­re­ogra­fia do ope­ry Cud mnie­ma­ny, czy­li Krakowiacy i góra­le W. Bogusławskiego, muz. J. Stefani, reż. Andrzej Strzelecki, spek­takl Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” Matecznik-Karolin (11 paź­dzier­ni­ka 2013);
  • opie­ka arty­stycz­na w kon­cer­cie „Polska liry­ka wokal­na – współ­cze­sne inter­pre­ta­cje pie­śni pol­skiej XIX wie­ku”, Sala Koncertowa UMFC (2 mar­ca 2015);
  • opie­ka arty­stycz­na “Wieczoru bale­to­we­go — Prezentacji dyplo­mo­wych stu­den­tów Pedagogiki Baletowej” stu­diów pierw­sze­go i dru­gie­go stop­nia, Teatr Wielki – Opera Narodowa, Scena Kameralna (10 lute­go 2014);
  • opie­ka arty­stycz­na “Wieczoru bale­to­we­go dyplo­man­tów stu­diów pierw­sze­go i dru­gie­go stop­nia” zaty­tu­ło­wa­ne­go Gerard Wilk in memo­riam i pre­zen­ta­cja syl­wet­ki arty­stycz­nej wybit­ne­go soli­sty bale­tu, Scena Kameralna Teatru Wielkiego — Opery Narodowej (7 lute­go 2016 ).

Członek Kapituły przy­zna­ją­cej dorocz­ne nagro­dy arty­stycz­ne w Konkursie im. Jana Kiepury orga­ni­zo­wa­nym przez Mazowiecki Teatr Muzyczny Operetka, w latach: 2013, 2014, 2015, 2016. Przewodnicząca jury I Konkursu „Konfrontacje Baletowe” dla uczniów nie­pu­blicz­nych szkół bale­to­wych w Kołobrzegu (kwie­cień 2015), prze­wod­ni­czą­ca jury III Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki Baletowej w Elblągu (19–20 gru­dzień 2015), juror Konkursu Choreograficznego „Make move” i „Sense of move” orga­ni­zo­wa­ne­go z oka­zji Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Tańca Scena Otwarta w Centrum Sztuki Mościce w latach: 2013, 2014, 2015.

Popularyzacja sztu­ki tań­ca: udział w audy­cji radio­wej Program II Polskiego Radia z cyklu „Notatki ze współ­cze­sno­ści”, pre­zen­ta­cja dorob­ku sce­nicz­ne­go i nauko­we­go oraz arty­stycz­nych inspi­ra­cji (1–5 lute­go 2016).