Pracownicy

ad. dr hab.

Agata Sapiecha

skrzypce barokowe

Fot. Elżbieta Sapiecha

Skrzypaczka, peda­gog, zało­ży­ciel­ka i kie­row­nik arty­stycz­ny zespo­łu Il Tempo (1990), z któ­rym kon­cer­to­wa­ła pra­wie w całej Europie, USA, Kanadzie, Kirgizji, a tak­że mia­ła zaszczyt wystę­po­wać przed Królową Brytyjską i Hiszpańską Parą Królewską.

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w kla­sie skrzy­piec Stanisława Kawalli i Marii Słubickiej. Odbyła staż arty­stycz­ny w Konserwatorium Moskiewskim u Oleha Krysy. Uzyskała tak­że dyplom Dresdner Akademie für Alte Musik w spe­cjal­no­ści skrzyp­ce baro­ko­we po stu­diach w kla­sie Simona Standage’a.

Oprócz skrzy­piec histo­rycz­nych gra rów­nież na altów­ce (m.in. VI Koncert Brandenburski J.S.Bacha, Symfonia kon­cer­tu­ją­ca Es-dur W.A.Mozarta) oraz na instru­men­tach śre­dnio­wiecz­nych i rene­san­so­wych poprze­dza­ją­cych skrzyp­ce.

Współpracuje z pol­ski­mi i zagra­nicz­ny­mi arty­sta­mi i muzy­ko­lo­ga­mi. Dzięki współ­pra­cy z Barbarą Przybyszewską-Jarmińską wie­lo­krot­nie wyko­ny­wa­ła i nagra­ła wraz z Zespołem i zna­ko­mi­ty­mi śpie­wa­ka­mi więk­szość utwo­rów Kaspara Főrstera-junio­ra, dołą­czy­ła tak­że do reper­tu­aru odkry­te i opu­bli­ko­wa­ne przez Piotra Wilka, wyda­ne przez Musica Iagellonica Sonaty skrzyp­co­we Aldebranda Subissatiego (kon­cert­mi­strza kape­li Zamku Warszawskiego).

Bierze udział w zna­czą­cych festi­wa­lach w Polsce i na świe­cie. Ma na swo­im kon­cie licz­ne nagra­nia dla radia, tele­wi­zji oraz firm fono­gra­ficz­nych (w tym CD i DVD jako solist­ka, kie­row­nik zespo­łu Il Tempo, współ­pra­cow­nik zespo­łów i orkiestr pol­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych).

Jako solist­ka i kon­cert­mistrz Orkiestry Il Tempo i Orkiestry Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej oraz Międzyuczelnianej Orkiestry Barokowej pro­wa­dzi­ła od skrzy­piec wie­le kon­cer­tów zarów­no instru­men­tal­nych jak wokal­no-instru­men­tal­nych (m.in. ora­to­rium La Resurrezione Haendla, sym­fo­nie ze zbio­rów Jasnej Góry, arie z oper Mozarta, Stabat Mater Józefa Zeidlera, sere­na­tę La Liberalità di Numa Pompilio G.A. Ristoriego, Weihnachtsoratorium J. S. Bacha), w tym wie­le wyko­nań pre­mie­ro­wych, czę­sto trans­mi­to­wa­nych lub retrans­mi­to­wa­nych przez Program 2 Polskiego Radia oraz radio­fo­nie zrze­szo­ne w Europejskiej Unii Nadawców.

W latach 1992–2002 pre­zen­to­wa­ła autor­skie audy­cje na ante­nie Programu II Polskiego Radia. Juror świa­to­wych i ogól­no­pol­skich kon­kur­sów muzy­ki daw­nej i kame­ral­nej (m.in. Brugia, Kalisz, Rovereto, Kraków, Bydgoszcz, Leżajsk, Łomianki). Przewodnicząca jury i czło­nek Rady Artystycznej Festiwalu Schola Cantorum w Kaliszu.

W latach 1996–2016 kie­row­nik Międzywydziałowego Studium Muzyki Dawnej UMFC prze­kształ­co­ne­go w stycz­niu 2014 roku w Zakład Muzyki Dawnej UMFC. Oprócz pra­cy dydak­tycz­nej na uczel­ni, według kon­cep­cji i pod kie­row­nic­twem Agaty Sapiechy odby­wa­ły się corocz­ne wyda­rze­nia arty­stycz­ne i nauko­we: Forum Muzyka Dawna na UMFC (wcze­śniej AMFC) – w latach 2003–2017 oraz sym­po­zja nauko­we „Od źró­dła do muzycz­nej inter­pre­ta­cji” — od roku 2012.

Od roku 2014 współ­pra­cu­je z Akademią Sztuki w Szczecinie; od roku aka­de­mic­kie­go 2015/16 jest jej wykła­dow­cą.

W latach 2009–2012 repre­zen­to­wa­ła UMFC na Międzynarodowych Konferencjach Early Music Platform orga­ni­zo­wa­nych przez AEC. Założycielka (w 1992), dyrek­tor i wykła­dow­ca Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej w Warszawie oraz Fundacji Concert Spirituel, reali­zu­ją­cej te wyda­rze­nia od roku 2000. Obecnie, po 17 latach prze­wod­ni­cze­nia Radzie Fundacji Concert Spirituel, od stycz­nia 2017 r. peł­ni funk­cję jej Prezesa.

Jako peda­gog pro­wa­dzi kla­sy mistrzow­skie, udzie­la kon­sul­ta­cji i wygła­sza wykła­dy.

Trzykrotnie nomi­no­wa­na do „Paszportu” tygo­dni­ka „Polityka” w kate­go­rii „muzy­ka”. W roku 2006 otrzy­ma­ła od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Honorową Odznakę „Zasłużony dla kul­tu­ry pol­skiej”.

Jest autor­ką roz­dzia­łu „Muzyka daw­na” w Raporcie o muzy­ce wyda­nym przez Instytut Muzyki i Tańca (2011) oraz książ­ki p.t. Mowa dźwię­ków w muzy­ce XVII wie­ku wyda­nej przez UMFC (2011).

W czerw­cu 2013 roku otrzy­ma­ła od Rady Miejskiej Kalisza tytuł i odzna­kę „Zasłużony dla mia­sta Kalisza”. W lip­cu 2014 otrzy­ma­ła Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osią­gnię­cia arty­stycz­no-dydak­tycz­ne.

We wrze­śniu 2013 roku uzy­ska­ła tytuł dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go sztu­ki w dzie­dzi­nie sztuk muzycz­nych w dys­cy­pli­nie arty­stycz­nej instru­men­ta­li­sty­ka.